1 Begin 2 Voorbeeldweergave 3 Voltooid
aanmelden
Start op 1 september 2018

Wij vragen u dit formulier in te vullen en te verzenden. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.

1 equipe is 1 auto met twee personen. Deelname kosten € 150

Per meerijder zijn de deelnamekosten € 75.  Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts € 20.

Bestuurder
Voertuig
Voertuigen van 25 jaar of ouder
Voertuigen met een leeftijd tot 24 jaar
Navigator
Meerijder(s)
Factuuradres
Hierbij verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en ga akkoord met de vrijwaringsclausule
De Deelnemer is zich bewust van het feit dat deelneming aan de rally voor hem/haar als voor derden alsmede voor zijn/haar goederen en/of derden risico's voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De Deelnemer neemt deze risico's uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De Deelnemer is verplicht zich tegen voornoemde risico’s afdoende en deugdelijk te verzekeren. Het Voertuig dient tijdens de rally tenminste WA-verzekerd te zijn in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen en het Voertuig dient APK gekeurd te zijn, althans gekeurd te zijn volgens de regels van het land waarin de auto staat geregistreerd. De Bestuurder en Navigator en/of anderen die het Voertuig zullen besturen dienen tijdens de rally in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De Deelnemer zal zich tijdens de rally zo gedragen dat hij/zij op geen enkele wijze een gevaar oplevert voor andere deelnemers en/of de organisatie en/of derden. Het is de Deelnemer verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan de rally. Lionsclub Alblasserwaard Tablis is nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Deelnemer en/of (zaken van) derden, behoudens in het geval dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Lionsclub Alblasserwaard Tablis. De aansprakelijkheid van Lionsclub Alblasserwaard Tablis is te allen tijde beperkt tot een maximum van € 5.000,00. De Deelnemer is jegens Lionsclub Alblasserwaard Tablis aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade die door toedoen, waaronder tevens begrepen nalaten, van de Deelnemer is toegebracht aan (zaken van) Lionsclub Alblasserwaard Tablis en/of derden. De Deelnemer dient alle daaruit voortvloeiende kosten en schade onmiddellijk, volledig en onvoorwaardelijk te vergoeden aan Lionsclub Alblasserwaard Tablis. Door inschrijving voor deelname aan de rally gaat de Deelnemer akkoord met bovenstaande voorwaarden. Onder de Deelnemer wordt verstaan de Bestuurder, de Navigator en eventuele meerijders.